Roberto Montenegro

Odalisca, 1910

Tinta/ papel
14 x12.5 cm
RM135